Privacyverklaring

Leonora Couture

 

Leonora Couture, gevestigd aan De Klencke 1, 7944RZ, Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Leonora Couture, www.leonoracouture.nl, De Klencke 1, 7944RZ, Meppel, +31645777137

Leonora Oosterhuis – de Jong houdt zich bezig met de bescherming van persoonsgegevens welke gebruikt worden binnen Leonora Couture. Zij is te bereiken via info@leonoracouture.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Leonora Couture verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leonoracouture.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Leonora Couture verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Leonora Couture verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Leonora Couture neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Leonora Couture bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens: personalia, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
Bewaartermijn: wettelijke administratieve bewaartermijn van zeven jaar
Reden: fiscale bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden
Leonora Couture verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leonora Couture blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Leonora Couture gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Social media
Leonora Couture maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwerpen, producten en een algemene indruk van (de activiteiten van) het bedrijf te geven. U kunt Leonora Couture volgen op Facebook en Instagram. Aan het gebruik van deze social media zijn geen specifieke voorwaarden verbonden vanuit Leonora Couture. De algemene voorwaarden vanuit het social media platform is waar men akkoord mee dient te gaan voor het gebruik. Leonora Couture heeft geen invloed op de data die de social media platforms verzamelen van hun gebruikers. Wij wijzen u er volledigheidshalve op dat dit in de algemene voorwaarden van het social media platform staan vermeld en dat dit vaak is te beheren in de instellingen van uw sociale media profiel(en).

Leonora Couture zal contact met u opnemen als u een foto of een bericht post waarin u (producten van) Leonora Couture tagt of gebruik maakt van een hashtag (#). Daarnaast kan het zijn dat Leonora Couture contact met u opneemt om te vragen of een foto gebruikt mag worden voor marketingdoeleinden. Zonder toestemming zullen we geen foto gebruiken. Indien u via social media contact legt met Leonora Couture, wordt uw bericht en de gebruikersnaam bewaard zodat Leonora Couture kan reageren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leonora Couture en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leonoracouture.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Leonora Couture wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Leonora Couture neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Leonora Couture via info@leonoracouture.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring
Leonora Couture behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.